Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017


ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑ
Καταγραφή της παρέμβασής μας στη Συνεδρίαση της Συγκλήτου της 16ης/3/2017
Κ. Πρύτανη,
σε ό,τι αφορά τον Οργανισμό που παρουσιάζετε σήμερα, σε πρόσφατη συνάντηση του ΔΣ του Συλλόγου μας με τις πρυτανικές αρχές, μας είχατε διαβεβαιώσει ότι θα μας ενημερώνατε γι’ αυτόν πριν ολοκληρωθεί, ώστε να καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Αυτό δε συνέβη. Λόγω περιορισμένου χρόνου, μερικές παρατηρήσεις μόνο σε σχέση με το γενικό πνεύμα που τον διαπνέει.
Στον Οργανισμό που παρουσιάζετε:
 • Δεν υπάρχουν σειρά στοιχείων που προβλέπονται στο ν. 4178/2013, σύμφωνα με τον οποίο συντάσσονται οι Οργανισμοί, στοιχεία που αναφέρετε στη σελίδα 6. Ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι καλύπτονται τα σημεία α και β (αποστολή φορέα, στρατηγικοί σκοποί και αρμοδιότητες διευθύνσεων και τμημάτων, κ.α.), δεν καλύπτεται το σημείο γ, δηλαδή η αναφορά στο προσωπικό ανά κατηγορία, ειδικότητα και κλάδο, κ.α., και στα περιγράμματα καθηκόντων και θέσεων. Ο Οργανισμός που παρουσιάζετε σήμερα λοιπόν δεν είναι πλήρης. Πρόκειται να φέρετε νέα εκδοχή που θα περάσει με ακόμα πιο συνοπτικές διαδικασίες;
 • Στον Οργανισμό παρατηρούνται κάποια παράδοξα:
 1. Δεν υπάρχει καμιά αναφορά στους τομείς της φύλαξης και της καθαριότητας, ούτε στους εργαζόμενους σε αυτούς. Στον Οργανισμό εμφανίζεται ένα Ίδρυμα που ούτε καθαρίζεται, ούτε φυλάσσεται. Κι επειδή προφανώς δε συμβαίνει αυτό, θα πρέπει να υποθέσουμε ότι η παράλειψη αυτή δεν έγινε εκ παραδρομής, αλλά επειδή, στους τομείς αυτούς, εφαρμόζετε τη διαδικασία του «outsourcing» (της εκχώρησης υπηρεσιών σε ιδιώτες) που προβλέπεται εδώ και χρόνια, ακόμα και πριν από τις μνημονιακές συμφωνίες, για το δημόσιο. Συμβατή με αυτή τη λογική είναι η μία και μόνη σχετική αναφορά που γίνεται στο Τμήμα προσωπικού επιστασίας (σελ. 11) το οποίο έχει «αρμοδιότητες για την καθαριότητα και ευταξία των πανεπιστημιακών χώρων […] και το συντονισμό και έλεγχο» του αντίστοιχου προσωπικού (προφανώς αυτό  μόνο χρειάζεται για τους εργολαβικούς εργαζόμενους…).
 2. Οι τεχνικές υπηρεσίες υποβιβάζονται σε κομμάτι της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (σελ. 18). Υποθέτουμε ότι, στο σημείο αυτό, εφαρμόζετε την εγκύκλιο του Υπουργείου Ανασυγκρότησης (την οποία αναφέρετε στη σελ. 7), σύμφωνα με την οποία «ως αυτονόητη προκύπτει η […] κατάργηση υπηρεσιακών μονάδων που δεν έχουν πλέον λόγο ύπαρξης επειδή […] υπολειτουργούν». Μια και η «πολυπλοκότητα και ο όγκος του εκτελούμενου έργου» των τεχνικών υπηρεσιών έχει περιοριστεί, αφού το μεγαλύτερο μέρος του έχει ήδη δοθεί στους εργολάβους, ενδεχομένως υποβαθμίζονται σε τμήμα των Οικονομικών Υπηρεσιών για να ρυθμίζεται καλύτερα το μόνο «φλέγον» ζήτημα που απομένει, η πληρωμή των εταιρειών…
 • Για το προσωπικό, αναφέρετε ότι το Ίδρυμα «απασχολεί περίπου 3.000 ανθρώπους», διοικητικούς, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, μέλη ΔΕΠ (σελ. 5).
 1. Οι συμβασιούχοι κι οι εργολαβικοί εργαζόμενοι είναι άφαντοι. Αλήθεια γιατί; Ποιος στηρίζει 140 ΠΜΣ, 226 εργαστήρια και 77 κλινικές που αναφέρονται στον Οργανισμό; Την καθαριότητα, τη φύλαξη, τις βιβλιοθήκες, τον ΕΛΚΕ, κ.α.; Πόσες είναι οι υπηρεσίες που εξυπηρετούνται αποκλειστικά και μόνο από μόνιμους και ΙΔΑΧ εργαζόμενους; Αρκούν αυτοί για την κάλυψη όλων των πάγιων και διαρκών αναγκών;
 2. Με την «παράλειψη» αυτή, προκύπτει ότι δεν αντιστοιχεί ούτε καν 1 εργαζόμενος ανά μέλος ΔΕΠ (1.078 έναντι 1.700), αλλά όλα λειτουργούν άριστα. Αν αξιοποιήσουν αυτό το «στοιχείο» κυβερνητικοί παράγοντες, θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα…
 3. Επιμένετε να λέτε ότι αυτό το ανθρώπινο δυναμικό στηρίζει ακαδημαϊκά και διοικητικά 39.809 ενεργούς και 101.972 εγγεγραμμένους φοιτητές, 10.851 μεταπτυχιακούς, 14.216 υποψήφιους διδάκτορες. Αφού δηλώνετε ότι 3.000 άνθρωποι κάνουν αυτό το υπεράνθρωπο κατόρθωμα, τα αρμόδια υπουργεία δεν έχουν κανένα λόγο να εγκρίνουν νέες οργανικές θέσεις.
 4. Κι όλα αυτά, ενώ, όπως λέτε, «το κρίσιμο έτος 2013-14 το σύνολο των διοικητικών […] μειώθηκε δραστικά ως αποτέλεσμα του νόμου για τη διαθεσιμότητα», λόγω συνταξιοδοτήσεων, μετατροπής διοικητικών σε ΕΔΙΠ, κ.α. Άρα, και μειώθηκε δραστικά το προσωπικό, και το Ίδρυμα, όχι απλώς τα βγάζει πέρα, αλλά προχωράει και σε επιτεύγματα. Δυστυχώς, αυτή η προσέγγιση δικαιώνει, εκτός ΕΚΠΑ, την επιχείρηση της διαθεσιμότητας. Και ανοίγει την πόρτα για την εφαρμογή της υποχρεωτικής κινητικότητας του ν. 4440/2016 (άρθρο 9, παρ. 2) εις βάρος του Ιδρύματος (από το ΕΚΠΑ προς άλλους φορείς).
 • Αναφέρατε ότι προχωρήσατε τις διαδικασίες για σύνταξη νέου οργανισμού προκειμένου να μπείτε στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ) του ν. 4440/2016, για να διασφαλίσετε θέσεις κινητικότητας προς το Ίδρυμα.
 1. Προϋπόθεση ωστόσο για αυτή τη διαδικασία είναι να υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις. Εσείς όμως, εφαρμόζοντας το ν. 4024/2011 (με τον οποίο καταργήθηκε κατ’ ουσίαν η έννοια των οργανικών θέσεων, χαρακτηρίστηκε πλεονάζον ένα μέρος του προσωπικού και ξεκίνησε η διαδικασία της διαθεσιμότητας) καταργήσατε, το Φεβρουάριο του 2017 (σε τροποποίηση απόφασης της 10ης/5/2012 προηγούμενης πρυτανικής αρχής), 262 κενές θέσεις (ΦΕΚ 784/τ. Β’/13.3.2017, διόρθωση του ΦΕΚ 2429/τ. B’/4.9.2012). Απομένουν 197 κενές θέσεις που θα καταργηθούν με υπουργική απόφαση κατά βούληση του υπουργού, όπως προβλέπει ο νόμος.
 2. Άρα κενές θέσεις για κινητικότητα δε θα έχει το ΕΚΠΑ. Κι αν ακόμα προσθέσετε στον Οργανισμό μερικές, έχετε ως Διοίκηση καμιά εγγύηση ότι το Υπουργείο θα τις εγκρίνει, παρότι η -προηγούμενη, νυν και επόμενη- κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για «μείωση του κράτους» και «ευέλικτο, επιτελικό δημόσιο»;
 3. Όπως ήδη αναφέραμε, από τον Οργανισμό λείπει το προσωπικό ανά κλάδο. Όταν θα προστεθεί, θα εφαρμόσετε την εγκύκλιο της 2ας/3/2017 (εγκύκλιο βασική για την εφαρμογή της πολιτικής συρρίκνωσης του δημοσίου), σύμφωνα με την οποία όλο το ΥΕ προσωπικό θα μεταφερθεί σε έναν κλάδο «ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού», όλοι οι ΔΕ τεχνικοί σε έναν κλάδο «ΔΕ τεχνικού» κι οι «αμιγώς» διοικητικοί θα συμπτυχθούν σε ελάχιστους κλάδους. Όλοι αυτοί οι κλάδοι θα αποτελούν, σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή, «δεξαμενές» για –υποχρεωτική- κινητικότητα. Θα εμφανιστεί λοιπόν έτσι «υπεράριθμο» (κατά τη μνημονιακή λογική) ΥΕ βοηθητικό και ΔΕ τεχνικό προσωπικό (το οποίο μάλιστα αντιστοιχεί σε υποβαθμισμένες Διευθύνσεις στον Οργανισμό που εσείς συντάσσετε) κι εξαιρετικά «υπεράριθμο» διοικητικό προσωπικό. Κι αυτό θα αξιοποιηθεί στην κατεύθυνση της περαιτέρω μείωσης του προσωπικού του ΕΚΠΑ.
 4. Ο Οργανισμός του ΕΚΠΑ θα συμπεριληφθεί στο ψηφιακό οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης που δημιουργείται με το άρθρο 16 του ν.4440/2016, που αποτελεί μια βάση δεδομένων στην οποία περιλαμβάνονται οι οργανικές μονάδες όλων των φορέων, όλοι οι υπηρετούντες υπάλληλοι και τα περιγράμματα θέσεων εργασίας τους. Το κράτος έχει πλέον τη δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή, να συγκρίνει, με βάση -μνημονιακής έμπνευσης- δείκτες, το προσωπικό των φορέων και να το αναπροσαρμόζει κατά το δοκούν. Ξέρουμε όλοι που οδήγησαν παρόμοιες διεργασίες στο παρελθόν.
 5. Με αυτή τη διαδικασία λοιπόν, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την υποχρεωτική κινητικότητα του προσωπικού του ΕΚΠΑ προς άλλους φορείς, προς γκισέ εφοριών π.χ., όπου η κατάσταση είναι ασφυκτική και οι ανάγκες τεράστιες. Πιστεύετε ότι, απέναντι σε υπηρεσίες με παρόμοια χαρακτηριστικά, θα μπορέσει το ΕΚΠΑ να τεκμηριώσει ότι έχει «έκτακτες και κατεπείγουσες ανάγκες» και άρα να ζητήσει θέσεις κινητικότητας, και μάλιστα ενώ δηλώνει με κάθε επισημότητα ότι με δραστικά μειωμένο προσωπικό τα βγάζει πέρα;
 • Θυμίζουμε και πάλι ότι η κατάρτιση των οργανισμών γίνεται στο πλαίσιο νόμων που οδήγησαν στην κατάργηση υπηρεσιών και στη διαθεσιμότητα του προσωπικού, νόμων που, σε κάθε άρθρο τους, επαναλαμβάνονται μονότονα φράσεις όπως «κατάργηση, συγχώνευση φορέων και υπηρεσιών», «κατάργηση, μεταφορά θέσεων πλεονάζοντος προσωπικού». Να θυμίσουμε επίσης ότι η θεμελιώδης λογική που διέπει τους Οργανισμούς σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις εγκυκλίους που αναφέρετε στο κείμενο, εκφράζεται χαρακτηριστικά από την υποχρέωση του φορέα, αν έχει τμήματα, σημαντικά, που υπολειτουργούν λόγω έλλειψης προσωπικού, πόρων, κ.α., αντί να τα ενισχύσει, να τα κλείσει.
 • Μετά απ’ όλα αυτά, αν πιστεύει κανείς στις καλές προθέσεις της κυβέρνησης και των –εσχάτως επονομαζόμενων- θεσμών και δεν περιμένει ακραία μέτρα όπως διαθεσιμότητα, υποχρεωτική κινητικότητα, κ.α., μάλλον απατάται. Εσείς προφανώς δεν πιστεύετε στις καλές προθέσεις τους, και ανησυχείτε μήπως μειωθεί κι άλλο το προσωπικό του ΕΚΠΑ, γι’ αυτό και αποκρύπτετε τους μισούς εργαζόμενους του Ιδρύματος (συμβασιούχους και εργολαβικούς) και επιμένετε ότι 1.078 διοικητικοί καλύπτουν 130.000 φοιτητές.
Κλείνοντας, κ. Πρύτανη,
Επειδή, με βάση το νέο μοντέλο δημόσιας διοίκησης, εμείς κρατικοί υπάλληλοι είμαστε, και ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθούμε με υποχρεωτική κινητικότητα στην Αλεξανδρούπολη ή στη ΣΤ’ εφορία Αθηνών (που, παρεμπιπτόντως, συγχωνεύτηκε με μερικές άλλες με το νέο Οργανισμό του αρμόδιου υπουργείου…), το πλάνο διάλυσης ενός από τα μεγαλύτερα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο οποίο εμμέσως πλην σαφώς συναινείτε με τη σύνταξη αυτού του Οργανισμού, θα το δείτε κατά πάσα πιθανότητα μόνοι σας. Εμείς μάλλον δε θα είμαστε εδώ.

Για την ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Μαρλέν Λογοθέτη, Γενική Γραμματέας Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού ΕΚΠΑ και μέλος Κεντρικού Συμβουλίου Ομοσπονδίας Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
Σπύρος Ανδριώτης, Ειδικός Γραμματέας Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού ΕΚΠΑ και μέλος Κεντρικού Συμβουλίου Ομοσπονδίας Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
Σωτήρης Γυφτόπουλος, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού ΕΚΠΑ


Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΝΤΑΙ ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ;
Στις 2/3, στάλθηκε στους φορείς του δημοσίου έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Αξιολόγηση και εξορθολογισμός των κλάδων του Δημοσίου τομέα». Με το έγγραφο αυτό δίνονται οδηγίες για συγχώνευση και κατάργηση κλάδων και ειδικοτήτων προσωπικού. Υπενθυμίζουμε ότι η κατάργηση κλάδων ήταν βασικό στοιχείο της διαθεσιμότητας/κινητικότητας που βιώσαμε το 2013-2014.
Στο έγγραφο αναφέρεται ρητά ότι:
- Η αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος κλάδων έγινε ενόψει της συγκρότησης, στο αμέσως προσεχές διάστημα, των νέων Οργανισμών των φορέων του δημοσίου (στο ΕΚΠΑ έχει συσταθεί επιτροπή από 8/12/2016). Οι Οργανισμοί και τα οργανογράμματα προϋποθέτουν αξιολόγηση δομών και συμπεριλαμβάνουν οργανικές μονάδες, υπηρετούντες και περιγράμματα θέσεων εργασίας. Υπενθυμίζουμε ότι η μνημονιακή πολιτική προέβλεπε ήδη από το 2014 μείωση κατά 40% των δομών του δημοσίου μέσω νέων Οργανισμών (βλ. ανακοίνωση ΔΣ, 7/5/2014) και η απαίτηση αυτή δεν έχει αλλάξει.
- Η συγχώνευση/κατάργηση κλάδων γίνεται με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ). Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, παρά τα όσα προβάλλονται περί «εθελούσιας» κινητικότητας, ο νόμος 4440/2016 προβλέπει ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ υποχρεωτική κινητικότητα (απόσπαση) στο άρθρο 9, παρ. 2, «διυπουργική», η οποία μπορεί να γίνεται και ΕΚΤΟΣ του νομού στον οποίο υπηρετεί ο υπάλληλος. Υπενθυμίζουμε ότι ο Γ. Κατρούγκαλος, ήδη από τους πρώτους μήνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, δήλωνε ευθαρσώς ότι εκτός από την εθελοντική κινητικότητα προβλεπόταν και υποχρεωτική (βλ. ανακοίνωση ΔΣ, 11/3/2015). Με το έγγραφο αυτό λοιπόν προβλέπονται διυπουργικοί κλάδοι, κοινοί σε όλους τους φορείς του δημοσίου.
- Η παραδοχή ότι το υφιστάμενο σύστημα δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και τις εξελίξεις στο εκπαιδευτικό σύστημα, συνοδεύεται από την επισήμανση ότι, ως έχει, «εμποδίζει την επικείμενη εφαρμογή του ΕΣΚ». Προτάσσεται η διόρθωση στρεβλώσεων που λειτουργούν ανασταλτικά στην αναδιαμόρφωση της Δημόσιας Διοίκησης, δημιουργώντας «περιττά διοικητικά βάρη», και η απλούστευση του συστήματος ώστε να προκύψουν κλάδοι «που θα λειτουργούν ως “δεξαμενές” ειδικοτήτων».
Συστήνεται λοιπόν, κατάργηση σειράς κλάδων και προκύπτουν διογκωμένοι κλάδοι-«δεξαμενές» -εν δυνάμει μετακινούμενου- προσωπικού. Προς κατάργηση βαίνουν:
-    Σειρά κλάδων που αφορούν το διοικητικό/οικονομικό προσωπικό. Διογκώνονται έτσι οι κλάδοι ΠΕ Διοικητικού ή/και Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (ΔΕ Διοικητικού).
-    Οι κλάδοι επιμελητών/επιστατών, κλητήρων, θυρωρών, εργατών, προσωπικού καθαριότητας, κηπουρών, αποθηκάριων, κ.α., διογκώνοντας τον κλάδο ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού.
-    Οι κλάδοι ΔΕ τεχνικών ανά ειδικότητα ή τίτλο σπουδών και διογκώνεται ο κλάδος ΔΕ Τεχνικού.
Το ανησυχητικό στοιχείο αυτής της διαδικασίας δεν είναι απλά η προηγούμενη κακή εμπειρία μας από «εξορθολογισμούς» και «εκσυγχρονισμούς» του δημοσίου που διέλυσαν ζωές και υπηρεσίες επί μακρόν. Είναι ότι εντάσσεται στη μνημονιακή πολιτική για το δημόσιο που εκφράζει εύγλωττα η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ό. Γεροβασίλη: Αναφέρεται σε «υπερκάλυψη θέσεων» σε φορείς του δημοσίου και λέει ευθαρσώς ότι η λύση είναι η αναδιάρθρωση δομών και η «αξιοποίηση» του ανθρώπινου δυναμικού.
Σε ένα δημόσιο διαλυμένο από την υποχρηματοδότηση και τη μείωση προσωπικού, για άλλη μια φορά, η συνταγή είναι μία: μείωση δομών και ευρείας έκτασης κινητικότητα, και υποχρεωτική, με την εθελούσια να είναι απλά το δόλωμα για να αποδεχτούμε το σύνολο της λογικής, που έχει ως προαπαιτούμενα τους Οργανισμούς και την αξιολόγηση.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, η κατάργηση/συγχώνευση κλάδων δε δημιουργεί απλά βάσιμες υποψίες. Ο στόχος της είναι ρητά διατυπωμένος. Οι φορείς του δημοσίου, με ενοποιημένους πλέον κλάδους-«δεξαμενές» (ή… κουβάδες) θα αντιμετωπιστούν ως έχοντες «πλεονάζον προσωπικό». Από «υπεράριθμους» κλάδους (σαν αυτούς του διοικητικού, λογιστικού, τεχνικού, βοηθητικού, κ.α.), θα αντλείται περιφερόμενο προσωπικό στις υπηρεσίες όλου του δημοσίου.
Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι για να δώσουμε την απάντησή μας.

Θυμόμαστε πολύ καλά τι ζήσαμε και δε θα επιτρέψουμε επαναλήψεις προηγουμένων.


ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΕΑ ΗΘΗ: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ), με έγγραφό του προς όλους τους εκκαθαριστές αποδοχών, οι οποίοι στέλνουν τις λίστες για την πληρωμή μας στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής, ζητάει να επιβεβαιώνουν «ανελλιπώς πριν από κάθε πληρωμή ότι προηγήθηκε έγγραφη βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου ότι παρείχαμε τις υπηρεσίες μας» (βλ. συνημμένο).
ΠΑΝΤΑ, για να πληρωθούμε, βεβαιωνόταν από τους αρμόδιους ότι είχαμε εργαστεί. Τι νόημα έχει μια επιπλέον βεβαίωση; Ποια η σκοπιμότητα της αναφοράς του ΓΛΚ σε «ανησυχητικές πληροφορίες» για τους εργαζόμενους στο δημόσιο; Τι εξυπηρετεί η δημιουργία, για μια ακόμη φορά, της εντύπωσης περί «αργόσχολων», «τεμπέληδων» και καθ’ έξιν «κοπανατζήδων»; Ποιο το νόημα της στοχοποίησης των ελάχιστων που έχουν μείνει στις υπηρεσίες να αντιμετωπίζουν τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της δουλειάς;
Η οδηγία του ΓΛΚ για μια ακόμα βεβαίωση παροχής υπηρεσιών έρχεται σε μια στιγμή που:
- Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη, ακολουθώντας πιστά τα βήματα όλων των μνημονιακών προκατόχων της, χαρακτηρίζει τις δημόσιες υπηρεσίες «μεγάλο ασθενή», με «σοβαρά και μεγάλα προβλήματα».
- Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο βρίσκονται ξανά στο στόχαστρο, με τις θέσεις εργασίας μας να τίθενται ξανά σε κίνδυνο. Το επόμενο διάστημα αναμένονται: λεπτομερής καταγραφή του προσωπικού με οργανισμούς κι οργανογράμματα που περιλαμβάνουν συγκεκριμένη περιγραφή των καθηκόντων του καθενός από μας («περίγραμμα θέσης»), αξιολογήσεις με προσωπικές συνεντεύξεις, κρίση σύμφωνη με «στοχοθεσίες» που προβλέπονται από το νόμο για τις υπηρεσίες, όχι και τόσο εθελοντικές κινητικότητες, κ.α., σε ένα, κατά τα άλλα, διαλυμένο δημόσιο, όπου δεν υπάρχει χρηματοδότηση, ούτε προσωπικό. Κι όλα αυτά στο πλαίσιο των μνημονιακών μέτρων που, ήδη πριν τις διαθεσιμότητες, προέβλεπαν μείωση δομών στο δημόσιο 30% και περιορισμό του δημοσιονομικού κόστους που δεν μπορεί παρά να περάσει από τη μείωση του μισθολογικού κόστους…
Άλλη μια βεβαίωση λοιπόν. Στα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας και δη στο ΕΚΠΑ:
-          Αρχίζει νέο σήριαλ για το ποιος θα βεβαιώνει το αυτονόητο και ήδη βεβαιωμένο, την εργασία μας: από τον εκκαθαριστή δαπανών στη Διεύθυνση Διοικητικού κι από κει στους προϊσταμένους, τους Διευθυντές και πάει λέγοντας.
-          Το σύνηθες φαινόμενο της δυσκολίας ορισμένων προϊσταμένων να σηκώσουν την αρμοδιότητά τους για το διοικητικό προσωπικό, θα παρουσιαστεί πάλι. Για να μην αναλάβει κανείς την ευθύνη, το θέμα πιθανότητα θα καταλήξει σε μια σειρά εντύπων με υπογραφές αναρμόδιων για το διοικητικό προσωπικό, υψηλά ιστάμενων, μελών ΔΕΠ (Διευθυντές υπηρεσιών, Μεταπτυχιακών, Τομέων, Εργαστηρίων, Κλινικών, κ.α.). Έγγραφο νούμερο 1, έγγραφο νούμερο 2, και πάει λέγοντας μέχρι να φτάσει ο αρμόδιος να υπογράψει, με τον εργαζόμενο να γίνεται έρμαιο στις ορέξεις του καθενός.
-          Η οδηγία του ΓΛΚ αφήνει περιθώρια για «αξιολόγηση» της δουλειάς του καθενός, για διαίρεσή μας σε «αρεστούς» και μη. Μήπως ξαφνικά αποκτούν κάποιοι –ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ- το δικαίωμα να υπογράφουν μόνο εάν η δουλειά μας «ικανοποιεί» τους δικούς τους στόχους; Και τι ακριβώς σημαίνει αυτό; Θα βεβαιώνεται απλά η παρουσία; Η παροχή υπηρεσιών; Ή το «είδος» των υπηρεσιών που παρέχει ο καθένας;
Το αποτέλεσμα θα είναι να γίνουμε για μια ακόμα φορά μπαλάκι ανάμεσα σε αρμόδιους και αναρμόδιους προκειμένου να δούμε τον πετσοκομμένο μισθό μας στο ΑΤΜ.
Δηλώνουμε, προς κάθε κατεύθυνση:
ΔΕ ΘΑ ΔΕΧΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ
ΔΕ ΘΑ ΑΝΕΧΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ «ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ» ΠΕΡΙ «ΑΡΕΣΤΩΝ» Η ΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, «ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΩΝ» Ή «ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ»
ΔΕ ΘΑ ΑΠΟΔΕΧΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΜΕΛΗ ΔΕΠ
ΘΑ ΑΝΤΙΠΑΛΕΨΟΥΜΕ ΜΕ ΟΛΗ ΜΑΣ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΘΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΠΟΥ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΘΑ ΣΤΑΘΟΥΜΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΜΑΣ ΧΩΡΟΥΣ


ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


Σημείωση: Σε ό,τι αφορά τα Πανεπιστήμια, βεβαίωση παροχής εκπαιδευτικού και διοικητικού έργου ζητείται και για τα μέλη ΔΕΠ. Θα χορηγείται από τους Προέδρους των Τμημάτων.